THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 743/TTg-QHQT V/v dự án MUTRAP III - do EC viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3301/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 5 năm 2008) về dự án "Hỗ trợ thương mại đabiên" giai đoạn III ( MUTRAP III) do Ủy ban châu Âu (EC) viện trợ không hoàn lại, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ thương mại đabiên" giai đoạn III, trị giá 10.670.000 Euro, trong đó EC viện trợ khônghoàn lại là 10.000.000 Euro, vốn đối ứng trị giá tương đương 670.000 Euro, vớimục tiêu, nội dung hoạt động nêu tại công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầutư. Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của dự án.

2. Giao Bộ Công Thương triển khai các thủ tục tiếp theo đểký kết Hiệp định tài chính cho dự án với phía EC.

Bộ Công Thương cần phối hợp và lưu ý các kiến nghị của cáccơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Kế hoạch tổng thể của Dự án và tuânthủ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTTg CP;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,- Vụ TH, KTTH, TTĐT;- Lưu: QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng