VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7439/VPCP-ĐMDN
V/v Cổ phần hóa 2 nông trường cao su thuộc Công ty Cao su Đồng Nai

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Côngnghiệp Cao su Việt Nam (công văn số 1458/CSVN-ĐMDN ngày 12 tháng 10 năm 2007);ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc Cổ phầnhóa Nông trường Cao su Hàng Gòn và Nông trường Cao su Ông Quế thuộc Công ty Caosu Đồng Nai, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam thí điểm cổ phần hóa Nông trường Cao su Hàng Gòn và Nông trường Caosu Ông Quế là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cao su Đồng Nai.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo Công ty Cao su Đồng Nai thực hiện cổ phần hóa 2 nông trường nóitrên. Việc sáp nhập, hợp nhất với Công ty cổ phần Cao su Hàng Gòn thực hiệntheo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ,
Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Công ty Cao su Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, NN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn