VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7456/VPCP-QHQT
V/v Đón Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Ca-ta thăm Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4885/BLDTBXH-HTQT ngày 19 tháng 12 năm2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội mời Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Nhà nước Ca-ta thăm và làmviệc tại Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 01 năm 2008 để thúc đẩy quan hệhợp tác lao động giữa hai nước.

2. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội giải quyết các chi phí đón và làm việc với đoàn Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Nhà nước Ca-ta theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
các Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc