VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7470/VPCP-QHQT
V/v Bộ trưởng Bộ VHTTDL dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Thái Lan

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, tại văn bản số: 1923/BVHTTDL-HTQT ngày 10 tháng 12 năm 2007,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đi dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN vàHội nghị ASEAN+3 tại Thái Lan từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 01 năm 2008.

2. Kinh phí chuyến đi trích từnguồn kinh phí dành cho Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTT: Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, Vụ TH,
Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc