VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7472/VPCP-QHQT
V/v lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đi công tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Tỉnh ủy Lâm Đồng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Lâm Đồng (công văn số 8695/UBND-NV ngày 10 tháng 12 năm 2007), Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng báocáo Ban Bí thư về việc đồng chí Huỳnh Phong Tranh đi công tác tại Lào theo quyđịnh.

2. Đồng ý Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa đi Pháp trong khoảng 1 tuần vào đầu tháng 1 năm2008.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm,
- Ban Bí thư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý
các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc