VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7483/VPCP-KTTH
V/v thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 16787/BTC-QLG ngày 07 tháng 12 năm 2007) về việc đánh giá kết quảthực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh KhánhHòa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa kéo dài thời gian thực hiện thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụlưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Quốc Huy,
Người phát ngôn của TTgCP, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, ĐP,
- Lưu: VT, KTTH (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy