VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7485/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch, tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Hà Nam tại văn bản số 1762/TTr-UBND ngày 7 tháng 12 năm 2007, ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8642/BKH-KTNN ngày 23 tháng 11 năm 2007,của Bộ Tài chính tại văn bản số 15404/BTC-ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2006 về việcđề nghị hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch, tỉnh HàNam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Namtiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự án đầu tưxây dựng công trình cung cấp nước sạch cho 6 xã khu C, huyện Bình Lục, tỉnh HàNam, trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư, cơ chế quản lý thực hiện Dự án, bảo đảmtính khả thi và hiệu quả của Dự án.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thônxem xét nguồn vốn hỗ trợ tỉnh Hà Nam thực hiện Dự án theo đúng quy định hiệnhành; quan tâm vận động các nguồn vốn quốc tế cho Dự án khi có điều kiện.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: VX, NN, ĐP, QHQT, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy