THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 749/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Nghị định thư giữa Việt Nam và Luxembourg về dự án Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (Công văn số 3985/TTr-BKH ngày 08 tháng 06 năm 2007) về việc phê duyệtNghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Luxembourg về dự án Pháttriển nông thôn huyện Quảng Điền, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Nghị định thư giữaChính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg về dự án "Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền".

2. Ủy quyền Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm tại Đại Công quốc Luxembourg Phan Thúy Thanh ký Nghị định thư nêutrên với đại diện Chính phủ Luxembourg./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ: TH, ĐP, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 17

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng