VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 749/VPCP-NN
V/v đầu tư củng cố hệ thống đê vùng chậm lũ Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị đầu tư củng cố hệ thốngđê vùng chậm lũ Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và huyện Thạch Thành, tỉnhThanh Hóa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 178/BNN-ĐĐngày 21 tháng 01 năm 2008, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triểnkhai tổ chức thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 463/VPCP-NN ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (3), Huệ. 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc