THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 750/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Nghị định thư giữa Việt Nam và Luxembourg đối với các dự án của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ Y tế (Công văn số 500/TTr-BYT ngày 11tháng 06 năm 2007) về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam vàChính phủ Luxembourg về dự án "Tăng cường quản lý dây chuyền lạnh bảo quảnmáu quốc gia giai đoạn 2007 - 2009" và dự án "Tăng cường hệ thống dâychuyền lạnh cho Chương trình tiêm chủng mở rộng", Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg đối với các dự án:"Tăng cường quản lý dây chuyền lạnh bảo quản máu quốc gia giai đoạn 2007 -2009" và "Tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho Chương trình tiêmchủng mở rộng" của Bộ Y tế.

2. Ủy quyền Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm tạiĐại Công quốc Luxembourg Phan Thúy Thanh ký các Nghị định thư nêu trên với đạidiện Chính phủ Luxembourg./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng