VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7526/VPCP-QHQT
V/v đề án tham dự Hội nghị Thường niên WEF 2008

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (côngvăn số 4405/ĐA-BNG-THKT ngày 19 tháng 12 năm 2007) về đề án tham dự Hội nghịThường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2008, Phó Thủ tướng Chính phủHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc nội dung đềán và thành phần đoàn tham gia Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới(WEF) năm 2008, tổ chức tại Davos từ ngày 23 đến 27 tháng 01 năm 2008 nêu tạicông văn nói trên của Bộ Ngoại giao.

- Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phốihợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các nội dụng, thu xếp chương trình hoạtđộng của Phó Thủ tướng tại Diễn đàn WEF.

- Giao Văn phòng Chính phủ thu xếpmay 8 bộ trang phục dân tộc để phục vụ cho việc tham dự Sự kiện ASEAN tại Diễnđàn WEF.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Vụ TH, Cục QTTV, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc