VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 7528/VPCP-KTN
V/v khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến điểm mỏ quặng chì, kẽm tại tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tờ trìnhsố 01/TT-ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công vănsố 7696/BCT-CNNg ngày 01 tháng 9 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công vănsố 3788/BTNMT-ĐCKS ngày 30 tháng 9 năm 2008) và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai(công văn số 2715/UBND-CN ngày 17 tháng 9 năm 2008) về việckhảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến điểm mỏquặng chì, kẽm tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ công tác điềutra, lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Krong Pa, tỉnh GiaLai.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp phép khảo sát, thăm dò,khai thác, chế biến điểm mỏ quặng chì, kẽm tại xã Chư Mố, huyện IaPa, tỉnh GiaLai theo quy định hiện hành sau khi hoàn thành công tác điều tra, lập bản đồđịa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Krong Pa, tỉnh Gia Lai.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;- Ngân hàng đầu tư và phát triển VN;- Cty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý