VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 7534/VPCP-ĐP
V/v giải quyết đề nghị của tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBình Thuận tại văn bản số 3420/UBND-TH ngày 1 tháng 8 năm 2007 và ý kiến củacác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Về dự án Thủy lợi Tà Pao: Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn tất thủ tục đầu tư và phê duyệt Dự ántheo quy định để triển khai thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính bố trí vốn để thực hiện theo tiến độ công trình.

2. Về đề nghị đầu tư loại hình dulịch vui chơi giải trí cao cấp Casino của Tập đoàn Cascadia Home Products (Asia) Ltd: Chính phủ không có chủ trương cấp phép hoạt động kinh doanh trò chơi giải trí caocấp Casino.

3. Về đầu tư xây dựng sân bay tạitỉnh Bình Thuận: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về đầu tư nâng cấp, mở rộng quốclộ 1A (đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Phan Thiết) và quốc lộ 55trên địa bàn Tỉnh: Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý.

5. Về dự án Điện sử dụng sức giótại huyện đảo Phú Quý: Bộ Công Thương sớm chỉ đạo thẩm định Dự án, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

6. Về hỗ trợ vốn xây dựng hạ tầngkỹ thuật khu công nghiệp: Tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTgngày 19 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngânsách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tạicác địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

7. Về đầu tư xây dựng kè chống xâmthực bờ biển huyện đảo Phú Quý: Tỉnh chủ động bố trí vốn từ ngân sách địa phươngvà các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ và tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- TU, HĐND tỉnh Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, IV, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy