BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 754/TCT-CS
V/v uỷ quyền thực hiện công việc kê khai thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 3749/CT-KTr2 ngày 07/11/2007 của Cục thuế Thừa Thiên Huế về giao dịch liên quan đến quyền,nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 144 Bộ Luật dân sự năm 2005quy định về phạm vi đại diện như sau:

"1. Ngườiđại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sựvì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Phạm vi đạidiện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

3. Người đạidiện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

4. Người đạidiện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đạidiện của mình.

5. Người đạidiện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc vớingười thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp phápluật có quy định khác."

Điều152 Bộ Luật dân sự quy định về người đại diện theo uỷquyền như sau: “Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, hộ giađình, tổ hợp tác có thể uỷ quyền cho người khác phù hợp với quy định của Bộluật này nhân danh mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”.

Điều585 Bộ Luật dân sự quy định về hợp đồng uỷ quyền như sau: Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷquyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền”.

Điểm 2Điều 20 Luật Kế toán quy định ký chứng từ kế toán như sau: “Chữ ký trênchứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký”.

Điều145 Luật Thương mại quy định nghĩa vụ của bên đại diện như sau: “Thực hiệncác hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện”.

Căn cứcác quy định nêu trên, việc chủ doanh nghiệp tư nhân uỷ quyền cho cá nhân thựchiện theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với một số công việc kinh doanhcủa doanh nghiệp thì việc uỷ quyền là hợp pháp. Các hợp đồng kinh tế, hoá đơnmua hàng, hoá đơn bán hàng do người được uỷ quyền ký nếu đứng tên và ghi mã sốthuế doanh nghiệp tư nhân phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vàđăng ký thuế thì được coi là chứng từ hợp pháp. Riêng việc kê khai thuế khôngthuộc phạm vi giao dịch dân sự, do vậy, chủ doanh nghiệp không được uỷ quyềntrong việc kê khai thuế.

Trường hợp của doanh nghiệp tưnhân Trần & Lê, chủ doanh nghiệp trong thời gian đi vắng đã uỷ quyền cho mẹlà Trần thị Thu Hằng điều hành doanh nghiệp, trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuếtừ tháng 9/2006 đến tháng 7/2007 có đầy đủ các giấy tờ theo đúng quy định,người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp ký tên, đóng dấu vàchịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đã kê khai với cơ quan thuế thìdoanh nghiệp được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương