VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7540/VPCP-VX
V/v Tổ chức Hội nghị ngành Lao động-Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 Kính gửi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội tại công văn số 4807/BLĐTBXH-VP ngày 17 tháng 12 năm2007 về việc xin phép tổ chức Hội nghị ngành Lao động-Thương binh và Xã hội,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị tổngkết công tác năm 2007 về triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Lao động-Thươngbinh và Xã hội trong tháng 01 năm 2008 theo đề nghị tại công văn nêu trên.

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xãhội tổ chức Hội nghị trên với nguyên tắc hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản
Website CP,
các Vụ: ĐP, TH;
- Lưu: VT, VX (3), AT.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản