VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 7541/VPCP-CCHC
V/v chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại 23 xã của tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An (Tờ trình số 7959/TTr-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2007) và ý kiến củaBộ Nội vụ (Công văn số 3650/BNV-CCHC ngày 19 tháng 12 năm 2007) về việc chưatriển khai thực hiện cơ chế một cửa tại 23 xã của tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ An, cho phép tạm thời chưa thực hiện cơ chế một cửa tại 23xã của tỉnh Nghệ An (danh sách các xã theo Tờ trình số 7959/TTr-UBND ngày 03tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An:

- Xây dựng và ban hành kế hoạchcụ thể xác định lộ trình củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiệnlàm việc và đội ngũ cán bộ công chức để triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông tại các xã ngay khi đáp ứng đủ các điều kiện cần thiếttheo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xãniêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơvà thời gian giải quyết công việc; tạo mọi điều kiện và đảm bảo giải quyết côngviệc cho tổ chức, cá nhân (đặc biệt là đối với các xã có nhiều đồng bào dântộc) được nhanh chóng, thuận tiện.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: Văn xã, Địa phương, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc