VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7576/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải (công văn số 7919/BGTVT-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2007) về việc cổ phầnhóa hai đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông5, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý cổ phần hóa Công ty Xâydựng công trình giao thông 501 và Công ty Xây dựng công trình 547, đơn vị hạchtoán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5. Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải sẽ quyết định tỷ lệ cổ phần do Tổng công ty xây dựng công trìnhgiao thông 5 nắm giữ khi cổ phần hóa 2 công ty này.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểBộ Giao thông vận tải biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, LĐ-TB & XH;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn