THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 759/TTg-QHQT V/v phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3229/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 5 năm 2008) về việcphê duyệt danh mục dự án do Chínhphủ Luxembourg tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Phát triển nông thôn miềnTây Nghệ An (giai đoạn III)" do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại với các nội dung được nêu tại công văn trên.

Tổng ngân sách của Dự án là 6.350.000 Euro, trong đó Chínhphủ Đại Công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại 6.000.000 Euro và vốn việntrợ này được cấp phát từ ngân sách nhà nước để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Anthực hiện Dự án. Vốn đối ứng 350.000 Euro do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tựcân đối trong ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trên cơ sở tiếp thu ýkiến của các cơ quan nêu tại công văn trên, hoàn thiện nội dung, thẩm định phêduyệt và chỉ đạo thực hiện Dự án đạt hiệu quả theo Quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KTN, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm