BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 761/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động của IFC.

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhậnđược văn thư đề ngày 28/11/2007 của Đại diện thường trú Tổ chức Tài chính quốctế (IFC) (Đại diện thường trú) về chính sách thuế đối với hoạt động của IFC. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về sử dụng chứngtừ cho các khoản phí thu từ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của ViệtNam

Tại điểm1.6 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủvề việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn hướng dẫn:

Đối tượng sử dụnghoá đơn:

a- Đối với hoáđơn GTGT gồm:

- Tổ chức, cánhân sản xuất kinh doanh áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Tổ chức, cánhân làm đại lý bán đúng giá hàng hoá chịu thuế GTGT áp dụng tính thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ”.

Căn cứ vào hướng dẫntrên, Đại diện thường trú là đối tượng miễn trừ ngoại giao nên không thuộc đốitượng sử dụng hoá đơn GTGT. Do đó, đối với các khoản phí mà Đại diện thường trúthu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanhnghiệp theo đúng Hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Công ty tài chính quốc tế về việc thành lập cơ quan thường trú tại ViệtNam, Đại diện thường trú sử dụng chứng từ thu tiền, trên chứng từ ghi rõ nộidung thu.

2. Về hoàn thuếGTGT

Đại diện thườngtrú là đối tượng được hưởng miễn trừ ngoại giao và được hoàn thuế GTGT đã trảghi trên hoá đơn GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diệnngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại ViệtNam.

Căn cứ vào hướng dẫntrên, đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện hoàn thuế GTGT cho Đại diện thườngtrú theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Đại diện thường trú Tổ chức Tài chính quốc tế (Tầng 3, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP Hồ Chí Minh)
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương