THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 761/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2631/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cao năng lực đào tạovà nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang - Giai đoạn 2" với tổng kinhphí viện trợ không hoàn lại là 16.798.000 Cuaron Na Uy (tương đương 3.064.000USD), do Chính phủ Na Uy tài trợ.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm đinh, phê duyệt và tổchức thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KG, VX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân