NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 763/CV-KTTC
V/V: “hướng dẫn hạch toán chuyển nợ quá hạn theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ”

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Căn cứ khoản 2, điều 13 của Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hạch toán chuyển nợ quá hạn tại các Tổ chức tín dụng (TCTD) như sau:

1- Hạch toán điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi; hoặc gia hạn nợ gốc hoặc lãi:

Đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn và được TCTD xem xét điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc gia hạn nợ gốc hoặc lãi: TCTD mở Sổ theo dõi hoặc áp dụng phương pháp thống kê thích hợp để theo dõi chính xác, kịp thời về số nợ gốc hoặc lãi đã được điều chỉnh kỳ hạn nợ hoặc gia hạn nợ, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, báo cáo do Ngân hàng Nhà nước quy định (nếu có) và nhu cầu quản lý, điều kiện, đặc điểm của tổ chức mình.

2- Hạch toán chuyển nợ quá hạn:

- Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi thì TCTD thực hiện hạch toán chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn. Hạch toán:

Nợ TK Nợ quá hạn

Có TK Cho vay thích hợp

TCTD phải mở Sổ theo dõi hoặc áp dụng phương pháp thống kê thích hợp để theo dõi và tính lãi đối với phần dư nợ gốc của kỳ hạn mà khách hàng không trả đúng hạn và phần dư nợ gốc chưa đến kỳ hạn trả nợ nhưng phải chuyển nợ quá hạn.

- Xử lý và hạch toán lãi vay:

+ Nếu khách hàng không trả lãi vay đúng hạn, ghi:

Nhập TK - Lãi cho vay chưa thu được: Số lãi vay khách hàng chưa trả.

+ Đối với TCTD hạch toán thu lãi theo phương pháp dự thu thì số lãi phải thu của khoản vay đã chuyển sang nợ quá hạn phải được xử lý và hạch toán theo quy định hiện hành của Chế độ tài chính và phương pháp tính và hạch toán thu lãi áp dụng đối với TCTD. Nếu phải ghi giảm thu, hạch toán:

Nợ TK Thu lãi cho vay

Có TK Tiền lãi cộng dồn dự thu thích hợp

Đồng thời hạch toán ngoại bảng:

Nhập TK - Lãi cho vay chưa thu được: Số lãi vay phải ghi giảm thu do khoản vay đã sang chuyển nợ quá hạn

3- Hạch toán chuyển nợ quá hạn vào nợ trong hạn:

- Ngay sau khi khách hàng vay đã trả hết số nợ gốc và nợ lãi của (các ) kỳ hạn nợ quá hạn và đến hạn phải trả (nếu có), TCTD thực hiện chuyển toàn bộ số dư nợ còn lại của khoản vay đó từ nợ quá hạn vào nợ trong hạn. Hạch toán như sau:

Nợ TK Cho vay thích hợp

Có TK Nợ quá hạn

- Xử lý và hạch toán lãi vay:

+ Đối với số lãi vay khách hàng đã trả, ghi:

Nợ TK thích hợp (tiền gửi, tiền mặt)

Có TK Thu lãi cho vay

Xuất TK - Lãi cho vay chưa thu được: Số lãi vay khách hàng đã trả.

+ Đối với TCTD hạch toán thu lãi theo phương pháp dự thu thì số lãi phải thu của khoản vay đã chuyển từ nợ quá hạn sang nợ trong hạn mà trước đây đã hạch toán giảm thu được xử lý và hạch toán như sau:

Nợ TK Tiền lãi cộng dồn dự thu thích hợp

Có TK Thu lãi cho vay

Đồng thời hạch toán ngoại bảng:

Xuất TK - Lãi cho vay chưa thu được: Số lãi vay đã phải ghi giảm thu trước đây.

4- Việc áp dụng lãi suất; thời điểm hạch toán chuyển nợ quá hạn; và trích lập dự phòng rủi ro nợ quá hạn, các TCTD thực hiện theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các TCTD phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Kế toán - Tài chính) để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

TL/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hoàng Đức