VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 763/VPCP-KTTH
V/v Đề án Huy động vốn đầu tư XD hạ tầng 2 Khu Đô thị Đại học tại TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của: Bộ Giáo dục và Đàotạo tại văn bản số 1362/TTr-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2007; Bộ Tài chính tại vănbản số 16617/BTC-ĐT ngày 5 tháng 12 năm 2007; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bảnsố 8591/BKH-KHGDTN & MT ngày 22 tháng 11 năm 2007; Bộ Tài nguyên và Môi trườngtại văn bản số 4416/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 12 tháng 11 năm 2007; Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội tại văn bản số 5966/UBND-KH &ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2007về Đề án Huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Đại học tạikhu vực Tây Nam và xã Đông Ngạc, thành phố Hà Nội (Đề án), Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

a) Làm việc với các trường để thốngnhất phương án di chuyển toàn bộ trường ra 2 Khu Đô thị Đại học; trên cơ sở đó,bổ sung vào Đề án giải pháp huy động vốn từ tài sản và đất đai của các trường tạicơ sở cũ.

b) Phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộiđể làm rõ giải pháp huy động vốn từ quỹ đất của 2 Khu Đô thị Đại học, bảo đảmphù hợp với Luật Đất đai và Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môitrường, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ý kiến về vịtrí đầu tư xây dựng 2 Khu Đô thị Đại học tại khu vực Tây Nam và xã Đông Ngạc,thành phố Hà Nội, trong đó làm rõ sự phù hợp của Dự án với Pháp lệnh Thủ đô,chiến lược và quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội trong dài hạn, trình Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng, Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: VX, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc