THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 764/TTg-KTN V/v đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 1235/BNN-XD ngày 7 tháng 5 năm 2008) về tình hình thực hiện công tác đềnbù, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, BìnhPhước, Tây Ninh, Long An có biện pháp tổ chức chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặtbằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án thủy lợi Phước Hòa; chủ trì, phối hợpvới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật và hoàn thành Kế hoạch táiđịnh cư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu Hỗ trợ xã hội vànội đồng (OSDP), đảm bảo phù hợp với quy định trong nước và nhà tài trợ (ADB).

2. Thành lập Đoàn công tác gồm đại diện các Bộ: Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môitrường và Văn phòng Chính phủ do 01 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác đền bù,hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Phước Hòa./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, TTTH, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải