VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 764/VPCP-KTTH
V/v vốn đầu tư tuyến đường 268 tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Thái Nguyên (văn bản số 64/UBND-TH ngày 17 tháng 1 năm 2008) về việcchuyển nguồn vốn đầu tư tuyến đường 268 tỉnh Thái Nguyên sang sử dụng nguồn vốntrái phiếu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính xem xét đưa Dự án nêu trên vào danh mục đầu tư sửdụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 để trình Ủy ban Thườngvụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
- Website CP, các Vụ: CN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc