BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 765/TCT-CS
V/v sử dụng chứng từ đối với khoản tiền tài trợ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Nestle Việt Nam
(41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số31/2007-CT ngày 18/12/2007 của Công ty TNHH Nestle Việt Nam (Công ty) về việc sửdụng chứng từ đối với các khoản tiền tài trợ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm5.24 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiềntài trợ của các cơ sở kinh doanh khác để thực hiện các dịch vụ khuyến mại, quảngcáo, tiếp thị, bảo hành và các hoạt động hỗ trợ khác cho việc bán sản phẩm dochính cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì toàn bộ số tiềntài trợ nhận được nêu trên được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT và cơ sởkinh doanh nhận tài trợ phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGTđể lập hoá đơn GTGT theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được tiềntài trợ nêu trên để thực hiện các công việc khác không liên quan đến việc hỗ trợbán sản phẩm, dịch vụ do chính cơ sở kinh doanh sản xuất, cung ứng hoặc nhập khẩuvào Việt Nam thì không phải xuất hoá đơn GTGT, nhưng phải viết chứng từ thu tiềnkhi nhận được tiền.

Đối với cơ sởkinh doanh chi tiền tài trợ căn cứ vào hợp đồng tài trợ, quy chế kinh doanh củacơ sở kinh doanh về chính sách khuyến mại để lập chứng từ chi tiền trong đó ghirõ là khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại”.

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp Công ty chi các khoản tiền tài trợ cho nhà phân phối như tiềnlương và chi phí theo lương cho nhân viên bán hàng, tiền thưởng đạt chỉ tiêudoanh số, hỗ trợ chi phí hoạt động của nhà phân phối như tiền điện, điện thoại,văn phòng phẩm, trang thiết bị, chi phí thuê văn phòng, thuê nhà kho thì cơ sởnhận tiền tài trợ không phải xuất hoá đơn GTGT mà lập chứng từ thu tiền và xácđịnh là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. Công ty lậpchứng từ chi tiền, trong đó ghi rõ nội dung tài trợ.

Đối với khoản tiềnhỗ trợ chi phí vận chuyển cơ sở kinh doanh nhận từ Công ty để bán sản phẩm choCông ty thì toàn bộ khoản hỗ trợ này được xác định là doanh thu đã có thuếGTGT. Cơ sở kinh doanh nhận tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển phải xác định doanhthu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT theo công thức tại điểm 2.19 mụcII phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên để lập hoá đơn GTGT, thuế suấtthuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty TNHH Nestle Việt Nam được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương