THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/TTg-KGVX
V/v đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc cho phép Học viện Hậucần thuộc Bộ Quốc phòng được tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quydân sự tại Tờ trình số 1540/TTr-BQP ngày 31 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của BộGiáo dục và Đào tạo về đào tạo đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cầntại công văn số 2345/BGDĐT-ĐH &SĐH ngày 20 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Học viện Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng được đàotạo trình độ đại học hệ dân sự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đấtnước.

2. Giao Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩmquyền chỉ đạo, hướng dẫn việc mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo hàng năm hệ dânsự của Học viện Hậu cần theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, các PTTgCP;- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, KH&CN;- Học viện Hậu cần;- VPCP: BTCN, các PCN;các Vụ: NC, ĐP, TH, TTĐT;- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân