BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 768/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2754/CT-TT &HT ngày 30/11/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc thực hành luật thuế GTGT của TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2, Điều 171 Luật thương mại quy định: “2. Trường hợp bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Bảo Phương bán đúng giá theo khung giá mà Công ty Dutch Lady Việt Nam quy định và được hưởng khoản giảm giá này được xem là một khoản hoa hồng Công ty Dutch Lady Việt Nam trả cho Công ty TNHH Bảo Phương.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về trường hợp không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: “2. Hộ gia đình, cá nhân nông dân sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn, có thu nhập cao từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.”

Căn cứ vào quy định trên, hộ gia đình, cá nhân tiến hành sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (trừ hộ gia đình và cá nhân sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương