THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 769/TTg-CN
V/v chuẩn xác lại tổng mức đầu tư và chuyển đổi nguồn vốn Dự án đường Xuyên Á

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1332/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2007), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3238/BKH-TĐ &GSĐT ngày 11 tháng 5 năm 2007) và ý kiến của các cơ quan liênquan về việc chuẩn xác lại tổng mức đầu tư và chuyển đổi nguồn vốn Dự án đườngXuyên Á, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việcchuẩn xác lại tổng mức đầu tư trên cơ sở vốn ngoại tệ thực tế đã được giải ngânvà phần vốn đối ứng đã thực hiện theo từng giai đoạn điều chỉnh và cho phépchuyển đổi nguồn vốn vay của Dự án đường Xuyên Á. Giao Bộ Giao thông vận tảichịu trách nhiệm kiểm tra chi tiết, phê duyệt tổng mức đầu tư của Dự án theođúng quy định.

2. Bộ Giao thông vận tải khẩntrương hoàn tất các hạng mục còn lại; thực hiện thủ tục nghiệm thu, quyết toáncông trình theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để sớm thi côngnút giao Gò Dưa, không để tình trạng ách tắc giao thông./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT, KTTH, ĐP, TH; Website CP;
- Lưu: VT, CN(3b). 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng