BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 77/BXD-KHTC
V/v: Chuẩn bị số liệu để đánh giá 5 năm công tác đào tạo 2004 -2008.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ
-Các đơn vị đào tạo thuộc các doanh nghiệp

Để chuẩn bị các nội dung đánhgiá công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị theo Chương trình mục tiêu, côngtác đào tạo giai đoạn từ 2004 đến 2008; làm cơ sở xây dựng kế hoạch ngân sách,kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng năm 2009 và các năm tiếptheo, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện về các mặthoạt động đào tạo (2004-2008) theo các nội dung sau đây:

- Tình hình thực hiện Chươngtrình mục tiêu giáo dục đào tạo;

- Tình hình thu, chi ngân sách ;

- Kết quả hoạt động sự nghiệp cóthu và sản xuất kinh doanh dịch vụ;

- Kết quả đào tạo Đại học, Caođẳng, trung học chuyên nghiệp;

- Kết quả đào tạo nghề;

- Báo cáo số lượng, chất lượngcán bộ, viên chức.

(có các biểu đính kèm văn bản)

Trong báo cáo của đơn vị đào tạocần đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những khó khănthuận lợi và các ý kiến đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách.

Riêng đối với Chương trình mụctiêu (CTMT), ngoài báo cáo số liệu theo biểu mẫu: các đơn vị cần có báo cáođánh giá tình hình mua sắm, quản lý và hiệu quả sử dụng các trang thiết bị đãđược đầu tư, đã có bao nhiêu phòng chuẩn, xưởng chuẩn được trang bị hoàn chỉnhtừ nguồn vốn CTMT giai đoạn 5 năm (2004-2008); Mức và khả năng đóng góp vốn đốiứng từ nguồn vốn tự có (vốn đối ứng của Doanh nghiệp đối với các trường thuộcDN) đã đảm bảo theo cam kết hay chưa; Những đề xuất, kiến nghị về việc phân bổvốn CTMT hàng năm; Số lượng và cơ cấu về tiêu chuẩn các phòng chuẩn, xưởngchuẩn đến nay đã phù hợp chưa v...v… Đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2009 và2010.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trươngtổng hợp báo cáo và gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Tổ chức Cán bộbiểu ) trước ngày 25/5/2008 hoặc có thể gửi trước bằng Fax về số (04)9742 066và email: [email protected] hoặc [email protected]).

Trên cơ sở báo cáo của đơn vịgửi về Bộ Xây dựng, Bộ sẽ sắp xếp bố trí thời gian để tiến hành rà soát và kiểmtra các nội dung tại đơn vị. Lịch làm việc với từng đơn vị, Bộ sẽ thông báosau./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB (để phối hợp)
- Lưu VP, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng