THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 776/TTg-KTN V/v triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 21/TT-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 5028/BTC-ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3198/BKH-KCHT &ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2008), Giao thông vận tải (văn bản số 2970/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2008) về việc triển khai thực hiện đầu tưxây dựng công trình quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trìnhquốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Do Ngân sách Trung ương chưabố trí được, cho phép tỉnh Ninh Bình ứng vốn để thực hiện dự án nêu trên. Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trìnhthực hiện, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính và Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu tìm nguồn vốn để hoàn trả cho tỉnhNinh Bình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải