BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7768/TC-ĐT
V/v Triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Tổng công ty 91
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 791/CP-KTTH ngày 8 tháng 6 năm 2004 về việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm liên quan như sau:

1. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Công ty 91, cơ quan trung ương đoàn thể (gọi chung là Bộ) và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Uỷ ban nhân dân các tỉnh) khẩn trương rà soát, điều chỉnh sắp xếp lại các dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 theo đúng nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại mục I văn bản số 791/CP-KTTH ngày 8 tháng 6 năm 2004 về việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư đầu tư xây dựng năm 2004.

2. Sau khi sắp xếp, bố trí lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2004 cho các dự án, cán Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trước này 15 tháng 8 năm 2004 để theo dõi, kiểm tra và làm căn cứ cấp vốn đầu tư. Cuối quý III năm 2004, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong các trường hợp đặc biệt, sau khi bố trí sắp xếp lại vốn, còn những dự án trái với nguyên tắc trên, đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công nghiệp