BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 777/TCT- CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2008

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 5836/CT-KK &KTT ngày 24/12/2007 của Cục thuế tỉnh Long Anvà công văn số 13/12.07 ngày 13/12/2007 của Công ty TNHH Điện cơ TECO (ViệtNam) về khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc khấu trừthuế GTGT đối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động, Tổng cục Thuếđã có công văn số 3115/TCT-CS ngày 6/8/2007 hướng dẫn:“...trường hợp doanhnghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu tư xây dựngtài sản như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, nhà vệ sinh,phòng thay quần áo, bể nước... phục vụ cho người lao động trong khu vực sảnxuất kinh doanh và các tài sản này được tính vào tài sản cố định của doanhnghiệp thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng cáctài sản này được kê khai, khấu trừ.

Trường hợp trướcngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của BộTài chính có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT đã thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối vớihoạt động xây dựng tài sản cố định phục vụ cho người lao động trong khu vực sảnxuất, kinh doanh thì không điều chỉnh lại.''

Theo đó, trường hợpcác doanh nghiệp sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT đã thực hiện kê khai, khấu trừthuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở phục vụ ngườilao động trong khu vực sản xuất kinh doanh thì đề nghị Cục thuế không đặt vấn đềđiều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện cơ TECO
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương