THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 777/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh danh mục và triển khai một số dự án thuộc Danh mục vay ODA Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế,
Giao thông vận tải, Bưu chính, Viễn thông;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đăk Nông, Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại công văn số 3541/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 5 năm 2007 về việc điềuchỉnh và bổ sung thông tin Danh mục dự án vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốcgiai đoạn 2006-2008, tờ trình số 2273/TTr-BKH ngày 05 tháng 4 năm 2007 về việcphê duyệt Thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc về thực hiệnDự án mở rộng nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn II; của Bộ Tài chính tại côngvăn số 7465/BTC-TCĐN ngày 7 tháng 6 năm 2007 về kết quả đàm phán Hiệp định vayvốn Dự án cấp nước Thiện Tân giai đoạn II với Chính phủ Hàn Quốc, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt:

a) Danh mục các dự án vận độngnguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2008 với những nộidung được điều chỉnh, cập nhật theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại côngvăn nêu trên;

b) Thỏa thuận giữa Chính phủnước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Đại Hà Dân Quốc về thực hiện Dự án "Mởrộng nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn II"; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạchvà Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Thỏa thuận với đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

c) Kết quả đàm phán và nội dungHiệp định vay vốn ODA cho Dự án nêu trên giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam vớiNgân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặtChính phủ ký Hiệp định.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện cácthủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên cho các cơ quan liên quanđể khai thác công việc nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, KG, CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(2). 25

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng