THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 777/TTg-QHQT V/v Hiệp định hợp tác y tế với Ru-an-da.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 434/TTr- BYT ngày 22tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-da về hợp tác tronglĩnh vực y tế do Bộ Y tế trình tại công văn nói trên.

- Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Y tế thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định này. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền ký./.


Nơi nhận:
- Như trên;- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, Vụ TH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm