THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 778/TTg-QHQT
V/v Hiệp định thành lập các Trung tâm văn hóa Việt Nam và Pháp và Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

Các Bộ: Văn hóa - Thông tin, Tài chính, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 67/TTr-BVHTT ngày 9 tháng 5 năm 2007) về việc trình ký Hiệp định thành lập cácTrung tâm Văn hóa Việt Nam và Pháp và phê duyệt dự án Xây dựng Trung tâm vănhóa Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Hiệp định giữa Chính phủnước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về việcthành lập và quy chế hoạt động các trung tâm văn hóa và ủy quyền Lãnh đạo BộVăn hóa - Thông tin tiến hành đàm phán và ký kết Hiệp định nêu trên theo quyđịnh của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

2. Đồng ý việc mua nhà để xây dựng Trung tâm Văn hóa ViệtNam tại Pháp theo đề xuất của Bộ Văn hóa - Thông tin nêu tại công văn số67/TTr-BVHTT ngày 9/5/2007. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đứng tên chủsở hữu.

3. Giao Bộ Văn hóa - Thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Dựán Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc sử dụngnguồn vốn từ ngân sách nhà nước và tiến độ mua nhà.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng đề xuất phương án xây dựng và cảitạo nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, VX, KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(3). 28

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng