BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 7786/BGTVT-QLXD
V/v chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp giao ban về XDCB tháng 11 năm 2008

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính; Kết cấu hạ tầng; Khoa học công nghệ;
- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ và Thuộc Cục QLCN;
- Các Tổng công ty XD GT thuộc Bộ: 1, 4, 5, 6, 8,
Thăng Long, Đường thủy, Thương Mại Xây dựng;
- Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI);
- Các đơn vị tư vấn;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Kiểm điểm kếtquả, tiến độ thực hiện các nội dung đã được thống nhất kết luận tại hội nghị giaoban xây dựng cơ bản 03 khu vực Bắc - Trung - Nam; Ngày 03/11/2008 Bộ Giao thôngvận tải tổ chức cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựngcơ bản và Hội nghị củng cố, nâng cao năng lực Tư vấn đầu tư và xây dựng giaothông. Để chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vịthực hiện như sau:

1. Vụ Kếhoạch đầu tư chủ trì tổng hợp tình hình giải ngân tháng 8, 9, 10 năm 2008. Đánhgiá kết quả thực hiện chung của ngành và cho từng dự án; nêu rõ các nguyên nhânvà đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm 2008.

2. Vụ Tàichính chủ trì thực hiện đối chiếu tình hình giải ngân giữa số liệu báo cáo vàthực tế giải ngân tại Kho bạc. Kết quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đánhgiá năng lực tài chính của nhà thầu trên cơ sở kết quả thực hiện giải ngântrong thời gian vừa qua. Phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp tiếp tụcgiải quyết tình trạng tài chính của các nhà thầu.

3. Cục Quảnlý xây dựng và CL CTGT chủ trì tổng hợp báo cáo về tiến độ thực hiện của các dựán. Nêu rõ các dự án đã đẩy nhanh được tiến độ, các dự án còn chậm, chưa chuyểnbiến, các dự án vướng GPMB, các dự án đã điều chỉnh giá và hợp đồng, xử lý biếnđộng giá. Các vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý thực hiệnhợp đồng cần tiếp tục kiến nghị giải quyết trong thời gian tới.

4. Vụ Kết cấuhạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT và cácCục Quản lý xây dựng chuyên ngành tổng hợp các dự án sẽ hoàn thành, bàn giao đưavào sử dụng trong năm 2008.

5. Vụ Khoa họcCông nghệ chuẩn bị nội dung về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn và quản lýchất lượng công trình theo các quy định hiện hành. Thực tế hiện nay và biệnpháp khắc phục đối với các dự án xây dựng giao thông.

6. Các chủ đầutư, Ban QLDA tập hợp báo cáo các nội dung liên quan đến quá trình thực hiện dựán do mình quản lý theo các nội dung yêu cầu tổng hợp báo cáo đã giao cho cácđơn vị tham mưu của Bộ thực hiện nêu trên. Yêu cầu báo cáo cụ thể về tiến độgiải ngân, tiến độ thực hiện, các dự án, gói thầu đã thực hiện điều chỉnh giávà hợp đồng (cụ thể cho từng dự án); Các công trình khởi công, khánh thành theoyêu cầu tại văn bản số 7125/BGTVT-QLXD ngày 26/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải.

Cục Đường bộ ViệtNam chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện các dự án được giao quản lý, các dựán BOT, kết quả thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng, kết quả thực hiện giảingân và tiến độ thực hiện các dự án; Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải phápđể hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch.

Báo cáo của cácđơn vị đồng thời gửi về Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầnggiao thông, Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT để tổng hợp báo cáo.

7. Các Tổng côngty xây dựng báo cáo tiến độ dự án đang thực hiện, tình hình giải ngân, các vướngmắc cần tiếp tục giải quyết để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện nhiệm vụ kế hoạchnăm 2008.

8. Vụ Kế hoạchđầu tư, Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA MỹThuận, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, các đơn vị tư vấn đượcgiao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung báo cáo tại hội nghị Củng cố, nâng cao năng lựcTư vấn đầu tư và xây dựng giao thông (văn bản số 7657/BGTVT-QLXD ngày 20/10/2008của Bộ Giao thông vận tải).

Các chủ đầu tư,Ban QLDA và các đơn vị gửi báo cáo về các Vụ, Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT trướcngày 28/10/2008 để tổng hợp báo cáo.

Bộ Giao thôngvận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động, khẩn trương thực hiện các nộidung nêu trên./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu : VT, CQLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức