THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 779/TTg-QHQT V/v Hiệp định hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học với Ru-an-da.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 4449/BGDĐT- HTQT ngày 22 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

- Đồng ý nội dung Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-da trong lĩnhvực giáo dục và nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình tại côngvăn nói trên.

- Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặtChính phủ Việt Nam ký Hiệp định này. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền ký./.


Nơi nhận:
- Như trên;- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, Vụ TH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm