THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/TTg-QHQT
V/v Bộ Y tế tiếp nhận Dự án do Viện Pasteur Pari (Pháp) tài trợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3391/BKH-KTĐN ngày 12tháng 5 năm 2008) về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực xétnghiệm, giám sát nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng, viêm não và sốt xuất huyếtdo vi rút tại Viện Pasteur Nha Trang và Bình Định giai đoạn 2008-2010",Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Nâng caonăng lực xét nghiệm, giám sát nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng, viêm não và sốtxuất huyết do virut tại Viện Pasteur Nha Trang và Bình Định giai đoạn2008-2010" do Viện Pasteur Pari (Cộng hòa Pháp) tài trợ từ nguồn viện trợ khônghoàn lại của Cơ quan hợp tác phát triển Pháp cho Dự án là 403.835 Euro, trongđó phần ngân sách do Viện Pasteur Pari quản lý để mua trang thiết bị là 113.000Euro, phần ngân sách do viện Pasteur Nha Trang quản lý là 290.835 Euro. Vốn đốiứng cho Dự án do Bộ Y tế và các cơ quan tham gia Dự án bố trí bằng hiện vật vànhân lực sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Y tế ký kết văn kiện Dự án vớibên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT (để b/c);- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;- Viện Pasteur Nha Trang;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,các Vụ: KGVX, ĐP, TH;- TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3b). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm