ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 7800/UBND-ĐTMT
Về chủ trương đầu tư dự án Khu công viên đa năng Hương Tràm của Doanh nghiệp Tư nhân Khách sạn Thiên Hà tại phường Bình Thuận, quận 7.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Thiên Hà.

Xét báo cáo đề xuất của Sở Tàinguyên và Môi trường tại Công văn số 9022/TNMT-QHSDĐ ngày 26 tháng 10 năm 2007về chủ trương đầu tư dự án Khu công viên đa năng Hương Tràm tại phường BìnhThuận, quận 7; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận cho Doanh nghiệptư nhân Khách sạn Thiên Hà đầu tư dự án Khu công viên đa năng Hương Tràm tạiphường Bình Thuận, quận 7 với quy mô khoảng 78.869,7m2theo quyhoạch chi tiết 1/2000 phường Bình Thuận, quận 7 đã được phê duyệt; vị trí, ranhgiới khu đất thể hiện tại bản đố vị trí số 1211/HĐĐĐBĐ-CNQ9 do Trung tâm Đo đạcbản đồ lập ngày 03 tháng 04 năm 2007; để thực hiện việc tự thỏa thuận với ngườisử dụng đất;

2. Giao Ủy ban nhân dân quận 7thông báo đến các đối tượng sử dụng đất trong phạm vi dự án về việc chấp thuậnchủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố cho Doanh nghiệp tư nhân Khách sạnThiên Hà đầu tư dự án Khu công viên đa năng Hương Tràm theo quy hoạch chi tiết1/2000 đã được phê duyệt;

3. Giao Ủy ban nhân dân quận 7và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn việc lập, trình thẩm định, phê duyệt quyhoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó nêu rõ chức năng công viên đanăng, phần mở rộng nhằm chọn các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp theo quy định;

4. Doanh nghiệp tư nhân Kháchsạn Thiên Hà liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn việc lập,trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị địnhsố 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

5. Sở Tài nguyên và Môi trườngtrình Ủy ban nhân dân thành phố giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Khách sạnThiên Hà sau khi Doanh nghiệp hoàn tất việc bồi thường và các thủ tục đầu tưtheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/ĐT;
- Phòng ĐTMT, ĐT;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VH) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín