THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 781/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Thỏa thuận khung Việt Nam - Hàn Quốc về việc vay ưu đãi từ Quỹ EDCF thời kỳ 2007-2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại tờ trình số 3931/TTr-BKH ngày 06 tháng 6 năm 2007 về việc phê duyệt"Thỏa thuận khung giữa hai Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc về các khoản chovay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc cho Việt Namthời kỳ 2007-2009", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt "Thỏa thuậnkhung giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân Quốc về cáckhoản cho vay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc choViệt Nam thời kỳ 2007-2009"; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thaymặt Chính phủ ký Thỏa thuận với đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện cácthủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng, Phó TTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, KG, CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (2)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng