THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 783/TTg-KTN V/v giải quyết vướng mắc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Các Bộ: Giao thông vận tải, Xâydựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2132/BGTVT- CGĐ ngày 03 tháng 4 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (vănbản số 867/BXD-GĐ ngày 09 tháng 5 năm 2008), Tài chính (văn bản số 5071/BTC-ĐTngày 05 tháng 5 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2957/BKH-KCHT &ĐTngày 25 tháng 4 năm 2008) về việc giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ Dự ánxây dựng cầu Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm việcthay đổi vật liệu đắp lớp đỉnh nền và bổ sung khối lượng cát bù lún và cát giatải xử lý nền đường đất yếu vào giá trị hợp đồng các gói thầu số 1 và số 3 Dựán xây dựng cầu Cần Thơ.

2. Đối với việc xây dựng chỉ số giá riêng cho vật liệu thép:Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát các quy định về sử dụng vật liệu và vềđiều chỉnh giá trong Hợp đồng đã ký (vật liệu nhập khẩu, vật liệu trong nước);thỏa thuận với Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá thép sử dụngtrong gói thầu số 2.

3. Bộ Giao thông vận tải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khôngđể xảy ra tình trạng tương tự trong quá trình đấu thầu./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;- Ban quản lý dự án Mỹ Thuận;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải