THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 785/TTg-QHQT V/v Đàm phán Hiệp định tài trợ cho Chương trình PRSC 7

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 65/TTr-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các hành động đề xuất trong Dự thảoKhung chính sách Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 7 (PRSC 7); và tiến hành đàmphán với Ngân hàng Thế giới (WB) về dự thảo Hiệp định tài trợ và các văn bảnpháp lý liên quan của Chương trình.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Đoànđàm phán liên ngành cho Chương trình PRSC 7. Thành phần đoàn đàm phán được xácđịnh trên cơ sở đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các bộ, ngành và cơ quan hữuquan.

3. Ủy quyền cho Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam Nguyễn Văn Bình, thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán.

4. Bộ Ngoại giao ra văn bản xác nhận việc Ủy quyềnđàm phám nói trên.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách làcơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ ngành hữu quanchuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán và báo cáo kết quả lênThủ tướng Chính phủ sau khi kết thúc đàm phán./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng