BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 788/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận tình trạng nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan địa phương đề xuất về việc khi xác nhận nợ thuế của một doanh nghiệp (để cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể…) không phải căn cứ công văn của các Cục Hải quan địa phương (bằng công văn hoặc fax) mà chỉ cần căn cứ trên kết quả tra cứu trên hệ thống KTT559 để tránh gây mất thời gian. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, do việc cập nhật, truyền, nhận dữ liệu tại một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thực hiện theo đúng Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin kế toán thuế xuất nhập khẩu KTT559 ban hành kèm theo Quyết định số 780/TCHQ /QĐ/CNTT ngày 29/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn khác về xử lý, truyền, nhận số liệu thuế nên số liệu chưa chuẩn xác. Do đó, nếu chỉ căn cứ trên kết quả tra cứu trên hệ thống KTT559 để xác nhận cho doanh nghiệp sẽ xảy ra 02 trường hợp. Nếu doanh nghiệp mới phát sinh nợ nhưng do số liệu của Hải quan địa phương không cập nhật kịp thời và truyền dữ liệu về Tổng cục thì khi xác nhận sẽ để sót nợ phải thu cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, nếu doanh nghiệp đã hết nợ nhưng Tổng cục lại căn cứ trên dữ liệu cũ do Hải quan địa phương gửi tới để xác nhận doanh nghiệp còn nợ thì cũng sẽ gây phản ứng từ phía doanh nghiệp. Vì vậy, trước mắt, Tổng cục vẫn đề nghị các đơn vị xác nhận tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp. Khi hệ thống vận hành đã đi vào ổn định và chuẩn xác thì mới căn cứ vào kết quả tra cứu trên hệ thống KTT559.

Mặt khác, hệ thống KTT559 hoạt động không chính xác dẫn tới thông tin nợ thuế của doanh nghiệp không chính xác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới phản ứng không tốt từ phía doanh nghiệp với ngành Hải quan. Do đó, để hệ thống KTT559 vận hành ổn định và chuẩn xác trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sát sao chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện theo đúng các quy định về hệ thống KTT559.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc