THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 790/TTg-QHQT V/v Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo"

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3544/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 5 năm 2008) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biêntiếp nhận Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trongxóa đói giảm nghèo", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp nhận Dựán "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảmnghèo" do Ủy ban châu Âu (EU) và tổ chức CARE Đan Mạch tài trợ thông quatổ chức CARE International tại Việt Nam tài trợ và phối hợp thực hiện trongthời gian 48 tháng, trị giá 988.529,74 Euro, trong đó Ủy ban châu Âu viện trợ741.397,30 Euro và tổ chức CARE Đan Mạch viện trợ 247.132,44 Euro. Ngân sách Dựán do Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên quản lý là 450.000 Euro vàtổ chức International tại Việt Nam quản lý là 538.529,74 Euro. Vốn đối ứng doTrung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên đóng góp bằng hiện vật và nhânlực sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ký kết vănkiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quyđịnh hiện hành./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT (để b/c);- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, ĐP, TH;- TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm