THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 791/TTg-QHQT
V/v bổ sung kinh phí cho dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế/ sức khỏe sinh sản tại Cao Bằng, Sơn La

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3921/BKH-KHĐN ngày 6 tháng 6 năm 2007) về việc bổ sung kinh phí cho Dự án hỗtrợ kỹ thuật "Góp phần cải thiện dịch vụ y tế/sức khỏe sinh sản tại haitỉnh Cao Bằng, Sơn La" do Chính phủ CHLB Đức tài trợ, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 200.000 Euro cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật"Góp phần cải thiện dịch vụ y tế/sức khỏe sinh sản tại hai tỉnh Cao Bằng,Sơn La do Chính phủ CHLB Đức tài trợ không hoàn lại.

2. Giao Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chịu trách nhiệmtoàn diện về việc sử dụng kinh phí bổ sung đúng mục đích, có hiệu quả vàhoàn tất các thủ tục phê duyệt hạng mục bổ sung theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTCP;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 18

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng