BỘ TÀI CHÍNH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 7919/BTC-TCT
V/v: Phân hạng đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị hướng dẫn phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 73-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định: ''Hạng đất tính thuế được ổn định 10 năm''. Tính đến năm 2003 thì hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp phải xem xét điều chỉnh. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 6 năm 2003, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2010. Do đó, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét nếu thời gian vừa qua (từ năm 2003 đến nay) địa phương chưa có đầu tư lớn về giao thông, thuỷ lợi, cải tạo đất và các biện pháp khác đem lại tiềm năng kinh tế cao hơn mức bình quân của thời kỳ 10 năm (1993 -2003) thì tạm thời sử dụng hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 326/TTg ngày 18 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tính thuế nông nghiệp và các khoản thu liên quan đến đất cho đến khi Luật thuế sử dụng đất được ban hành. Trường hợp tính đến nay địa phương đã có đầu tư về giao thông, thuỷ lợi, cải tạo đất làm cho tiềm năng kinh tế của đất có thay đổi thì đề nghị Uỷ Ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan trực thuộc triển khai phân hạng lại đất theo hướng dẫn tại Nghị định 73/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và Thông tư liên tịch số 92 TT/LB ngày 10/11/1993.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Vụ Pháp chế.
- Vụ chính sách thuế,
- Cục QL công sản,
- Cục thuế các tỉnh và TP,
- Lưu: VT, TCT (VT, TS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrương Chí Trung