BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 795/BKHCN-TĐC
V/v NK phụ tùng XM để sản xuất, lắp ráp

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH SUFAT Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 40- 04/CV-CT-VP ngày 24 tháng 02 năm 2004 và phụ lục giải trình của Quý Công ty về việc nhập khẩu phụ tùng để sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu SUFAT 100 và SUFAT 110. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phụ tùng xe máy (trừ đồng hồ tốc độ) do Chongqing Changan Shock Absorber Co., Ltd cung cấp cho Quý Công ty theo hợp đồng số 03/ 18/02/SF-TA ngày 18 tháng 02 năm 2004 để sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu SUFAT 100 và SUFAT 110, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Công ty TNHH SUFAT Việt Nam phải thực hiện kiểm tra mẫu điển hình của đồng hồ tốc độ nhập khẩu theo hợp đồng số 03/18- 02/SF-TA ngày 18 tháng 02 năm 2004, gửi kết quả kiểm tra về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xem xét, giải quyết theo quy định.

4. Công ty TNHH SUFAT Việt Nam phải thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng đối với xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước và chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp trong quá trình sản xuất, lắp ráp.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải