BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7956/BGTVT-TC
V/v điều chuyển xe ô tô biển kiểm soát 63D 0746 từ dự án WB2 do Ban QLDA 2 quản lý.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

BộGiao thông vận tải nhận được công văn số 5785/UBND-CN ngày 15/10/2008 và côngvăn số 6008/UBND-CN ngày 23/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việcđề nghị phân bổ tài sản dự án Giao thông nông thôn 2 cho địa phương tỉnh TiềnGiang. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theobáo cáo của Ban quản lý các dự án 18 (nay là Ban quản lý dự án 2), sau khi dựán Giao thông nông thôn 2 kết thúc, Ban Quản lý dự án 2 đã báo cáo Bộ Giaothông vận tải để xử lý các xe ô tô thu hồi từ dự án trên trong đó có xe ô tôbiển kiểm soát 63D-0746. Trên cơ sở báo cáo của Ban quản lý dự án 2, Bộ Giaothông vận tải đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xử lý theo quy định. BộTài chính đã có Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 24/9/2008 về việc xử lý tài sảnthu hồi từ dự án Giao thông nông thôn 2 trong đó xe ô tô biển kiểm soát63D-0746 được điều chuyển cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quản lý sử dụng.

Vìvậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Sở giaothông vận tải tỉnh thực hiện thủ tục bàn giao xe ô tô biển kiểm soát 63D-0746cho Ban quản lý dự án 2 để điều chuyển cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam theođúng quyết định của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Sở GTVT tỉnh Tiền Giang;
- Cục ĐBVN;
- Ban QLDA 2;
- Lưu VT, TC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường