BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 798/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thông tin nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng
(Tổ 14 - Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên)

Phúc đáp công văn số 26/CV-CPTH ngày 07/01/2007 của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng về việc đề nghị dỡ bỏ phân luồng nợ thuế trên mạng máy tính của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi tra cứu và hiệu chỉnh số liệu trên hệ thống Quản lý rủi ro của Hải quan, đến ngày 31/01/2007 Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (MST: 4600310787) thuộc diện chấp hành tốt pháp luật Hải quan, không còn nợ thuế, nợ phạt quá hạn của tờ khai nào.

Căn cứ điểm 2.2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Công ty được hưởng thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan thành thật xin lỗi vì những khó khăn đã gây ra cho Quý Công ty. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang tích cực chỉ đạo, chấn chỉnh các Cục Hải quan địa phương trong việc xử lý và truyền nhận dữ liệu thông tin nợ thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc