VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 798/VPCP-QHQT
V/v đ/n CP Nhật Bản cung cấp thiết bị cho dự án đào tạo y tế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 623/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 01 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta đề nghịChính phủ Nhật Bản cung cấp 02 hạng mục thiết bị tổng trị giá 4.200 đô la Mỹcho dự án "Tăng cường khả năng đào tạo của bệnh viện Bạch Mai cho các bệnhviện tuyến tỉnh" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Bộ Y tế tổ chức tiếp nhận và sử dụng số thiết bị nói trêntheo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc